web maker



ŠTATÚT PROPAGAČNEJ A REKLAMNEJ SÚŤAŽE „SÚŤAŽ o NAJLEPŠIEHO TIPÉRA V EURÓSKYCH LIGÁCH“

Preambula

Predmetom tohto Štatútu propagačnej a reklamnej súťaže „SÚŤAŽ o NAJLEPŠIEHO TIPÉRA V EURÓSKYCH LIGÁCH“ (ďalej len „Štatút“) je úprava súťažných podmienok a pravidiel, pri splnení ktorých sa oprávnená osoba zúčastnená na súťaži môže stať výhercom cien uvedených v článku V. tohto Štatútu.

I. Vyhlasovateľ súťaže

1. Vyhlasovateľom tejto súťaže je spoločnosť Fanspatriot.

II. Cieľ a trvanie súťaže

1. Cieľom súťaže je marketingová podpora aplikácie

2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru.

3. Súťaž prebieha v termíne od 09.11.2018 do 10.12.2018 do 23:59 hod. (ďalej len „Doba trvania súťaže“).

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1. Súťaže sú oprávnené zúčastniť sa fyzické, ktoré (i) majú platne zriadené užívateľské konto na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Facebook“) v súlade s obchodnými podmienkami a pravidlami Facebooku, alebo platné zriadene užívateľské konto v systéme google (ii) sú staršie ako 18 rokov a (iii) splnia ďalšie podmienky uvedené v tomto Štatúte (ďalej len Súťažiaci“) .

2. Nárok na výhru podľa článku V bod 1 tohto Štatútu nevznikne osobe, ktorá je dlžníkom Vyhlasovateľa súťaže z akéhokoľvek zmluvného vzťahu alebo jeho zamestnancom. V prípade, ak niektorému z týchto súťažiacich nárok na Výhru nevznikne (z dôvodu nesplnenia podmienok podľa predchádzajúcej vety) nárok na Výhru vzniká za splnenia rovnakých podmienok inému súťažiacemu, ktorý bude vyžrebovaný v náhradnom žrebovaní.

IV. Pravidlá súťaže

1. Súťaž sa uskutoční na v aplikáci FansPartiot.

2. Súťaž bude pozostávať zo zápasov v 5 európskych ligách (Premier league, LaLiga, Bundesliga, Seria A, Champions league)

3. Do Súťaže o výhru bude zaradený každý kto odošle pomocou aplikácie aspoň jeden tip v rámci zápasov v daných súťažiach.

3. Za každý úspešný tip na víťaza (1,2) získavaš 1 bod, za úspešní tip na remízu získavaš 2 body. V prípade uhádnutia presného výsledku získavaš namiesto jedného, či dvoch bodov až 3 body.

4. Každý výherca bude Vyhlasovateľom súťaže informovaný v lehote do 2 od ukončenia súťaže zaslaním správy z Facebooku FansPatriot na Facebook výhercu, prostredníctvom ktorého sa Výherca zapojil do Súťaže, alebo prostredníctvom e-mailu. Súčasne so zaslaním správy bude Výherca informovaný o postupe pri uplatnení si nároku na Výhru.

5. V prípade, ak Výherca neodpovie prostredníctvom jeho Facebooku, alebo e-malu Vyhlasovateľovi súťaže do 3 pracovných dní odo dňa jej obdržania, bude namiesto Výhercu spomedzi Súťažiacich, ktorí splnili podmienky Súťaže, vyžrebovaný iný Výherca.

6. Vyhlásenie výsledkov Súťaže s uvedením Výhercov každého súťažného kola Vyhlasovateľ zobrazí v rámci aplikácie v sekcii rebríček

V. Cena a postup pri jej odovzdaní

1. Cenou v súťaži je kredit v hodnote 100, 30, alebo 20 EUR s DPH, ktorý je možné využiť na internetovej stránke www.ifortuna.sk (ďalej len „Výhra“).

2. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.ifortuna.sk je spoločnosť Fortuna a.s., Einsteinova 23, Bratislava, ako prevádzkovateľ hazardných hier v zmysle zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Fortuna“).

3. Výherca bude o výhre v súťaži informovaný do 2 pracovných dní po uplynutí termínu uverejneného v súťažnom poste.

4. Výhra bude Výhercovi vyplatená jednorazovo pripísaním kreditu na ním zvolený účet vedený Fortunou do 30 dní odo dňa zaslania identifikačného kódu účtu na e-mailovú adresu info@fanspatriot.com

5. Výherca súťaže má právo výhru odmietnuť. V takom prípade výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa súťaže.

6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu Výhry, o čom sa zaväzuje výhercov súťaže informovať najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa oznámenia o výhre v súťaži.

7. FansPatriot nie je prevádzkovateľom hazardných hier a upozorňuje Súťažiacich na zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. FansPatriot nenesie zodpovednosť za použitie Výhry Výhercom.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom verejného vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ súťaže môže počas súťaže jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania podmienok tohto Štatútu, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Vyhlasovateľ súťaže má právo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Na účinnú zmenu Štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ súťaže zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na internetovej adrese https://www.facebook.com/FansPatriot/

2. Počas konania súťaže je zo strany Vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov osôb zúčastnených na súťaži v zmysle platných právnych predpisov.

3. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.

4. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu týchto pravidiel organizátor zverejní na internetovej adrese https://www.facebook.com/FansPatriot/

5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Vyhlasovateľ a namiesto výhry nie je možné požadovať peňažné plnenie.

6. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.

7. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu, Vyhlasovateľ súťaže vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasnosti v Štatúte.

8. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou sa jednotlivé osoby zúčastnené na súťaži a Vyhlasovateľ súťaže zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

9. Všade tam, kde sa uvádza v tomto Štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak. Každý má právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho fotokópiu.

24.09.2018, Bratislava

Táto súťaž nie je vyhlasovaná ani sponzorovaná sociálnou sieťou Facebook. Informácie, ktoré poskytnete, budú využité len na účely tejto súťaže.