html5 templatesVšeobecné podmienky používania

1. Podmienky používania

Tieto Podmienky používania (ďalej len “PP”) tvoria a riadia vzťah medzi "Poskytovateľom" (definovaným nižšie) a všetkými stranami, ktoré pristupujú na webovú stránku a / alebo aplikáciu (definované nižšie) a využívajú jej funkcie a obsah (ďalej len "Návštevníci").

Spoločne Poskytovateľ a Návštevníci budú označovaní ako “Strany".

2. Všeobecné

Používanie niektorých alebo všetkých funkcií a služieb ponúkaných Poskytovateľom na aplikáci FansPatriot (ďalej len "Aplikácia") a informácie, materiály a odkazy, ktoré sú v nich obsiahnuté, podliehajú PP, ktoré sú uvedené nižšie. Pokiaľ sa Poskytovateľ písomne nedohodne inak, PP predstavujú celý vzťah medzi Poskytovateľom a Návštevníkom pri jeho používaní aplikácie vrátane ktorejkoľvek alebo všetkých jej funkcií, ktoré Aplikácia ponúka.

Návštevník má povinnosť starostlivo si prečítať a pochopiť PP pred použitím aplikácie. Návštevníka, ktorý si prehliadol aplikáciu, považujeme za návštevníka, ktorý prečítal, pochopil a súhlasil s tým, že bude viazaný touto zmluvou, bez potreby ďalšieho konania.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť, pridať, ukončiť, zmeniť a doplniť alebo doplniť tieto PP čas od času podľa vlastného uváženia.

Poskytovateľ odporúča, aby návštevník pravidelne čítal obsah týchto stránok. Používaním aplikácie sa návštevník zaväzuje, že bude viazaný touto zmluvou, ako aj najnovšími úpravami, bez ohľadu na to, či je návštevník v skutočnosti vedomý takýchto úprav.

Poskytovateľ nemá žiadnu povinnosť overiť, či všetci Návštevníci používajú aplikáciu podľa posledných aktualizovaných PP. Efektívna verzia PP je tá, ktorá je zverejnená v aplikácii.

Aplikáciu možno používať iba na zákonné účely. Používanie Aplikácie na prenos, distribúciu, publikovanie alebo ukladanie akéhokoľvek materiálu na aplikáciu alebo prostredníctvom aplikácie, ktoré je v rozpore s akýmkoľvek platným zákonom alebo nariadením alebo právami tretích strán, je prísne zakázané. Toto zahŕňa (bez obmedzenia) používanie aplikácie alebo prenos, distribúciu, publikovanie alebo ukladanie akéhokoľvek materiálu na aplikáciu alebo prostredníctvom aplikácie v záležitosti alebo na účely, ktoré porušujú autorské práva, ochrannú známku, obchodné tajomstvo alebo iné práva duševného vlastníctva, obscénne alebo škodlivé pre neplnoleté osoby alebo predstavujú nezákonný čin alebo obťažovanie, je ohováraný alebo hanlivý, porušuje akékoľvek zákony na ochranu súkromia alebo ochranu údajov, je podvodný alebo porušuje akékoľvek zákony týkajúce sa devízovej kontroly alebo zákona o hazardných hrách.

V prípade zneužitia a / alebo zneužitia aplikácie si Poskytovateľ vyhradzuje právo uzatvoriť alebo zablokovať Návštevníka z aplikácie a uzavrieť akýkoľvek účet zaregistrovaný v mene Návštevníka. Poskytovateľ si ponecháva právo podať žalobu proti návštevníkovi podľa vlastného uváženia.

3. Služby

Aplikácia poskytuje interaktívnu mobilnú aplikáciu / funkcie obsahujúce športové informácie v športových udalostiach. Výsledky a ďalšie štatistické informácie obsiahnuté v aplikácii odrážajú informácie poskytnuté inými nezávislými zdrojmi (od tretích strán) alebo interným úsilím alebo rôznymi inými oficiálnymi aplikáciami. Aj keď Poskytovateľ vynakladá všetko úsilie na aktualizáciu obsahu a pravidelné porovnávanie výsledkov alebo iných informácií zobrazovaných v aplikácii, odporúčame vám skontrolovať aj informácie zozbierané v aplikácii aj z iných zdrojov. Poskytovateľ nezodpovedá za to, že návštevník používal výsledky a ďalšie informácie obsiahnuté v aplikácii.

4. Webové stránky a aplikácie tretích strán

Návštevník berie na vedomie, že akýkoľvek kontakt uskutočnený s tretími stranami po prezeraní aplikácie, či už zamýšľaný alebo neúmyselný a akýkoľvek výsledok, ktorý vzniká, je úplne nezávislý od Poskytovateľa a Poskytovateľ nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za žiadnu dohodu alebo očakávania a iné dôsledky ktorý vznikajú ako priama alebo nepriama príčina tohto kontaktu. Akýkoľvek nárok alebo spor, ktorý môže vzniknúť medzi návštevníkom a takouto treťou stranou, nesmie v žiadnom prípade zahŕňať Poskytovateľa. Tretie strany vrátane všetkých tretích strán inzerujúcich v aplikácii nemajú prístup k osobným údajom návštevníkov a akýmkoľvek iným údajom, ktoré návštevník mohol dať Poskytovateľovi.

5. Neaktívne účty

Ak má návštevník v aplikácii nastavený účet, ale nebude mať k nemu prístup po dobu 60 dní, Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť účet s okamžitým účinkom a bez predchádzajúceho upozornenia.

6. Duševné vlastníctvo

Bez predchádzajúceho písomného poverenia Poskytovateľa nie je návštevník oprávnený kopírovať, upravovať, manipulovať, šíriť, prenášať, zobrazovať, reprodukovať, transferovať, nahrávať, sťahovať alebo inak používať alebo meniť akýkoľvek obsah aplikácie.

Akékoľvek porušenie tejto doložky môže znamenať porušenie platných práv duševného vlastníctva v rámci Európskej únie a iných platných zákonov. Poskytovateľ a každá ďalšia strana autorizovaná v jeho mene si vyhradzuje právo žiadať náhradu škody v čo najväčšej možnej miere povolenej zákonom proti akejkoľvek strane, ktorá priamo alebo nepriamo poruší toto nariadenie.

7. Typ vzťahu

Tieto PP nie sú určené na vytvorenie partnerstva, agentúry alebo spoločného podniku medzi Poskytovateľom a Návštevníkom.

8. Porušenie PP

Ak návštevník nedodrží klauzule v PP alebo ak Poskytovateľ primerane podozrieva Navštevníka, že Návštevník priamo alebo nepriamo nedodržia niektoré ustanovenie v PP, poskytovateľ si vyhradzuje právo a všetky opravné prostriedky, ktoré sú k dispozícii a na jeho na základe vlastného uváženia, uzatvoriť alebo zablokovať návštevníka z aplikácie a uzatvoriť akýkoľvek účet zaregistrovaný v mene Návštevníka a súvisiaci s ním a zachováva si právo podať žalobu proti Návštevníkovi podľa vlastného uváženia.

9. Právna zhoda

Návštevníkom sa odporúča, aby dodržiavali platné právne predpisy v jurisdikcii, v ktorej majú bydlisko a / alebo sú rezidentmi a / alebo prítomnými. Poskytovateľ neprijme zodpovednosť za akékoľvek kroky, ktoré akýkoľvek orgán prijal voči akémukoľvek Návštevníkovi v súvislosti s používaním aplikácie.

10. Zrieknutie sa práv

Akékoľvek zrieknutie sa práv zo strany Poskytovateľa akéhokoľvek porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto PP zo strany Návštevníka sa nebude považovať za zrieknutie sa práv akéhokoľvek následného porušenia toho istého alebo akéhokoľvek iného ustanovenia týchto PP.

11. Zrieknutie sa zodpovednosti

11.1 Záruky a vyjadrenia

Týmto sa upresňuje, že Poskytovateľ neposkytuje žiadne vyjadrenie, záruku alebo tvrdenia (či už explicitné alebo implicitné), že obsah aplikácie je presný a / alebo vhodný na akýkoľvek konkrétny účel iný ako tie záruky, ktoré nemožno výslovne vylúčiť podľa platného zákona z týchto PP.

Používanie aplikácie je úplne na riziko Návštevníka. Aplikácia nie je Aplikácia pre hry alebo hazardné hry. Poskytovateľ aplikácie neposkytuje služby v oblasti hier alebo hazardných hier; preto nemá v držbe ani nekontroluje prostriedky hráča a nezúčastňuje sa na herných transakciách.

Poskytovateľ nezaručuje, že: - niektoré z funkcií poskytovaných aplikáciou sú autorizované, že táto operácia úplne uspokojí návštevníka, že je úplne zabezpečená a vyňatá z chyby, že je pravidelne aktualizovaná, či bez akejkoľvek chyby softvéru, že Aplikácia je bez vírusov alebo bez chýb, že je nepretržite funkčná, že je primeraná, že informácie a funkcie, ktoré sú na nich k dispozícii, sú spoľahlivé alebo, že všetky ostatné získané informácie a funkcie používané v aplikácii sú primerané a spoľahlivé. Tí, ktorí sa rozhodnú pre prístup na webovú stránku, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov, pokiaľ sa uplatňujú miestne zákony.

Aplikácia môže obsahovať odkazy a odkazy na webové stránky / aplikácie / reklamy / obsah tretích strán. Tieto iné webové stránky / aplikácie / inzeráty / obsah budú podliehať osobitným zmluvným podmienkam, ktoré bežne obsahujú tieto webové stránky / aplikácie / inzeráty / obsah. Tieto informácie sa poskytujú pre pohodlie a záujem návštevníka a neznamenajú zodpovednosť ani súhlas s informáciami obsiahnutými na týchto webových stránkach / aplikáciách / reklamách / obsahu Poskytovateľom. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku, či už výslovnú alebo implicitnú, pokiaľ ide o presnosť, dostupnosť obsahu alebo informácií, textu alebo grafiky, ktoré nie sú v jeho doméne. Poskytovateľ netestoval žiadny softvér umiestnený na iných webových stránkach / aplikáciách a neposkytuje žiadne vyjadrenie týkajúce sa kvality, bezpečnosti, spoľahlivosti alebo vhodnosti takéhoto softvéru.

11.2 Strata alebo poškodenie

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu Návštevníka alebo tretej strany, ktorú utrpel Návštevník alebo tretia strana v dôsledku používania aplikácie vrátane, ale nie výhradne, škôd spôsobených obchodnou stratou, stratou dávok, straty z predpokladaných zárobkov, výhier alebo iného zisku, prerušenia podnikania, straty obchodných informácií alebo akejkoľvek inej peňažnej a následnej straty.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za výhry alebo prehry na webových stránkach / aplikáciách tretích strán, ktoré vyplývajú z použitia informácií zobrazených v aplikácii.

Bez obmedzenia na všeobecnosť predchádzajúcich dvoch klauzúl, nijaká zodpovednosť nie je uznaná alebo prijatá podľa tejto zmluvy okrem iného pre tieto záležitosti:

1. chyby, chybne vytlačený text, nesprávne interpretácie, nesprávne čítanie, nesprávny výklad, chybné preklady, nesprávne hláskovanie, chyba transakcie, technické chyby, chyby pri registrácii, zjavné chyby, chyby vyššej moci a / alebo akékoľvek iné podobné chyby;

2. porušenie pravidiel Poskytovateľa;

3. kriminálne činy;

4. poradenstvo v akejkoľvek podobe, ktoré poskytuje Poskytovateľ;

5. súdne konania a / alebo iné opravné prostriedky;

6. straty alebo poškodenia, ktoré mohli Návštevníci alebo tretie strany utrpieť v dôsledku používania aplikácie, jej obsahu alebo akéhokoľvek odkazu navrhovaného Poskytovateľom;

7. straty alebo poškodenia, ktoré mohli Návštevníci alebo tretie strany utrpieť v dôsledku akejkoľvek zmeny, pozastavenia alebo prerušenia aplikácie;

8. kriminálne použitie aplikácie alebo jej obsahu ktoroukoľvek osobou, chybu alebo opomenutie alebo akýkoľvek iný faktor, ktorý je mimo kontroly Poskytovateľa;

9. akékoľvek používanie aplikácie v dôsledku prístupu tretej strany k súkromným oblastiam, ktoré vyžadujú prihlasovacie meno a heslo, pomocou používateľského mena a hesla;

10. v prípade nezrovnalostí v službách, funkciách a akýchkoľvek iných funkciách ponúkaných aplikáciou v dôsledku vírusov alebo chýb, pretože sa týka všetkých parametrov, ktoré tvoria aplikáciu, akékoľvek škody, náklady, výdavky, straty alebo nároky spôsobené uvedenými nezrovnalosťami;

11. akékoľvek konanie alebo opomenutie zo strany Poskytovateľa internetu alebo akejkoľvek inej tretej strany, s ktorou sa Návštevníci mohli dohodnúť, aby mali prístup k aplikácii. V prípade sporu medzi Poskytovateľom internetu a návštevníkom nemôže byť Poskytovateľom účastníkom konania a takýto proces nesmie žiadnym spôsobom ovplyvniť tieto PP; a

12. akýkoľvek nárok vzniknutý v dôsledku škody spôsobenej návštevníkom z dôvodu obsahu akéhokoľvek materiálu odoslaného iným návštevníkom alebo inou treťou stranou, ktorá nie je autorizovaná Poskytovateľom v aplikácii.

12. Ochrana osobných údajov

FansPatriot aplikácia (ďalej len "Aplikácia") rešpektuje súkromie všetkých strán, ktoré si prezerajú a inak používajú aplikáciu (ďalej len "Návštevníci"), a zaväzuje sa chrániť ich osobné údaje. Aplikácia môže zhromažďovať a používať "Osobné údaje" (definované nižšie) týkajúce sa svojich návštevníkov s cieľom poskytnúť im služby poskytované aplikáciou.

13. Zhromažďovanie osobných údajov

Pokiaľ nie je konkrétne uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov, Aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje, keď si Návštevníci jednoducho prehliadajú aplikáciu. Aplikácia však vyžaduje, aby Návštevníci poskytovali niektoré osobné údaje pri používaní dodatočných alebo rozšírených služieb poskytovaných v aplikácii po registrácii. Pri týchto príležitostiach Aplikácia požiada návštevníkov o ich súhlas pred zhromažďovaním a používaním osobných údajov návštevníkov. Po registrácii alebo inokedy môže Aplikácia požiadať návštevníkov o zaslanie prihlasovacieho mena (zvyčajne e-mailová adresa) a hesla.

Návštevníci nie sú povinní poskytovať svoje osobné údaje alebo povoliť, aby ich osobné údaje boli zbierané v aplikácii. Aplikácia však nemusí byť schopná poskytnúť návštevníkom, ktorí nesúhlasia so zhromažďovaním svojich osobných údajov všetky služby ponúkané aplikáciou.

Aj keď Návštevníci mohli súhlasiť s použitím príslušných osobných údajov, sú oprávnení následne odvolať svoj príslušný súhlas z akéhokoľvek dôvodu kontaktovaním info@fanspatriot.com V prípade zrušenia súhlasu nebudú dodatočné alebo predbežné služby poskytované v aplikácii po registrácii už k dispozícii.

14. Právny základ pre spracovanie

Vaše osobné údaje spracujeme len tam, kde ste poskytli svoj súhlas, alebo ak je to potrebné pre to, aby sme mohli poskytnúť služby, ktoré ponúkame, a / alebo na účely uvedené v tomto vyhlásení.

Môžeme tiež spracovávať vaše osobné údaje na základe akéhokoľvek legitímneho záujmu alebo s cieľom splniť zákonné zákonné povinnosti. Môže to zahŕňať obhajobu právnych nárokov alebo dodržiavanie príkazu ktoréhokoľvek súdu, tribunálu alebo orgánu.

15. Marketing

Od nás dostanete marketingovú komunikáciu, ak ste od nás požadovali takéto marketingové informácie tým, že nám poskytnete svoje údaje prostredníctvom tejto aplikácie a prihlásili ste sa na prijímanie takýchto informácií.

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami na marketingové účely bez vášho jednoznačného súhlasu.

16. Zverejňovanie osobných údajov tretím stranám

Poskytovateľ nepredáva, neobchoduje, neposkytuje ani neposkytuje osobné údaje, ktoré sa vzťahujú na návštevníkov tretej strany bez ich predchádzajúceho súhlasu. Osobné údaje však budú oznámené tretím stranám v prípade predaja Aplikácie.

Vyššie uvedené nie je bez vplyvu na žiadnu právnu povinnosť, ktorá prináleží aplikácii sprístupniť osobné údaje návštevníkov tretím stranám.

Vyššie uvedené nie je takisto bez toho, aby boli dotknuté zverejnenia, ktoré sú absolútne nevyhnutné ako súčasť jedného alebo viacerých účelov na zhromažďovanie a používanie osobných údajov. V takom prípade Aplikácia požiada o predchádzajúci výslovný súhlas príslušných Návštevníkov.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať štatistické údaje o Návštevníkoch, predajoch, prevádzke a iných štatistických informáciách týkajúcich sa aplikácie tretím stranám bez toho, aby identifikovali konkrétneho Návštevníka.

17. Prihlasovacie údaje

Za účelom lepšej správy aplikácie a zhromažďovania širokých demografických informácií Návštevníkov na súhrnné použitie Aplikácia automaticky zaznamená IP adresu všetkých návštevníkov a stránok zobrazených každým Návštevníkom.

18. Obdobie uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú len na čas potrebný na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené. V prípade nečinnosti používateľského účtu počas jedného (1) roka budú vymazané všetky zhromaždené osobné údaje.

19. Webové stránky / aplikácie tretích strán

Stránky / aplikácie tretích strán nepokrývajú tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Aplikácia poskytuje odkazy na iné stránky pre pohodlie návštevníkov. Aplikácia nezodpovedá za obsah zobrazený na webových stránkach / aplikáciách tretích strán a opatrenia, ktoré prijali na ochranu vášho súkromia. Akékoľvek iné webové stránky / aplikácie, ku ktorým majú Návštevníci prístup z aplikácie, nemusia mať primerané pravidlá ochrany osobných údajov.